Στόχοι

Πρωταρχικός σκοπός της Εταιρείας είναι η συμβολή στη διαρκή προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ως θεμελιώδους ανθρώπινου αγαθού, καθώς και η βιώσιμη διαχείριση της κληρονομιάς αυτής προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου στο παρόν και στο μέλλον.

Το Σωματείο εννοεί τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως τη συνολική προστασία του υλικού καθώς και των αξιών τις οποίες η πολιτιστική κληρονομιά εκφράζει, ως απόρροια της σύνδεσής της με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ως βασικές αρχές της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς το Σωματείο εννοεί τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη διεπιστημονικότητα και τις συμμετοχικές διαδικασίες. Κατά το Σωματείο, η διαχείριση περιλαμβάνει την έρευνα, καταγραφή, τεκμηρίωση, ερμηνεία, αξιολόγηση, συντήρηση, διαφύλαξη, νομική προστασία, ανάδειξη, παρουσίαση, προβολή και αξιοποίηση της υλικής (κινητής και ακίνητης) και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι σύμβουλοι διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς είναι αρμόδιοι για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την πραγματοποίηση ενεργειών για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών, σε βάθος χρόνου και με έμφαση στην προληπτική προστασία, με την εκπόνηση και διεκπεραίωση συγκεκριμένων μελετών διαχείρισης (management plans) σε τοπικό, κρατικό και υπερεθνικό επίπεδο.

Μεταξύ των καθηκόντων των συμβούλων διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς είναι και τα εξής:

  • Συντονισμός μελέτης και εφαρμογής των παραπάνω δραστηριοτήτων
  • Αναπροσαρμογή διαδικασιών σε έργα υπό εξέλιξη και επίλυση προβλημάτων
  • Αναζήτηση και διαχείριση εξειδικευμένων συνεργατών
  • Συντονισμός αρχαιολογικού έργου με αναπτυξιακές δραστηριότητες που γίνονται στην περιοχή και έλεγχος των τελευταίων με σκοπό την αποτελεσματική προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
  •  Αναζήτηση χορηγιών
  • Σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης για σχετικά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα

Βασικός σκοπός του Σωματείου είναι η κατοχύρωση του τομέα της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς ως αυτόνομου επαγγελματικού και επιστημονικού κλάδου που εφαρμόζει αρχές και πρακτικές αναγνωρισμένες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (ενδεικτικά αναφέρονται οι πολιτιστικοί οργανισμοί UNESCO, ICOMOS, ICCROM, Council of Europe και διεθνώς αναγνωρισμένοι κανόνες όπως η «Χάρτα για την Προστασία και Διαχείριση της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς» / Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage που εκδόθηκε από το ICOMOS το έτος 1990) καθώς και η επαγγελματική κατοχύρωση των μελών του, των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων για το μέλλον.

Απώτερος σκοπός του Σωματείου είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για την προώθηση ορθών αρχών και αποτελεσματικών πρακτικών στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η ανάπτυξη μιας ευρύτερης πολιτισμικής παιδείας.

Το Σωματείο ενδιαφέρεται ενεργά για την ανάπτυξη ή υποστήριξη δράσεων προβολής και εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση αυτή.


Για την επίτευξη των σκοπών του το Σωματείο δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες.


Διαβάστε το καταστατικό μας εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου